Menu

Referenties Projectmanagement Civiel

aug 1995 - mrt 2002, Gemeente Amsterdam, diverse diensten
Eric Sluimer was projectmanager van diverse projecten in stedelijk gebied van Amsterdam: wegen, bruggen, walmuren, groenontwikkeling. Tevens trad hij op als adviseur en onderzoeker op het gebied van grondwaterstand, maaiveldzakking en beheerkosten.

nov 1995 - dec 1997, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost
Eric Sluimer verzorgde het projectmanagement van diverse projecten voor de ondergrondse inzameling van glas, papier, groenafval en restafval. Ontwerp, bestek, contractvorming en begeleiding van de uitvoering behoorde tot zijn taken.

dec 1995 - sep 1997, Gemeente Amsterdam
Marco de Boer heeft voor de dienst Binnenstad van Amsterdam leiding gegeven aan het herstel van het Nationaal Monument op de Dam. Hierbij heeft hij leiding gegeven aan een groep experts die een plan van aanpak voor herstel heeft opgesteld. Vervolgens is dit plan van aanpak ten uitvoer gebracht, waardoor het Monument voor vele tientallen jaren zeker is gesteld.

jan 1998 - jun 2007, Gemeente Amsterdam
Marco de Boer heeft voor het stadsdeel Centrum het project(en proces)management verzorgd van vele civiele projecten in de openbare ruimte. Het betreft oa. de bouw van vele bruggen en kademuren alsook het (her)inrichten van vele straten, pleinen en plantsoenen. Bij de realisatie van deze projecten was Marco verantwoordelijk voor het formuleren van de projectopdracht, de technische voorbereiding/realisatie en de overdracht naar beheer.

okt 1998 - mrt 2002, Gemeente Amsterdam, Projectbureau Zuidas
Eric Sluimer verzorgde het projectmanagement en de aansturing van projectleiders. Tevens droeg hij de commerciële verantwoordelijkheid voor de betrokkenheid van Ingenieursbureau Amsterdam bij het project Amsterdam Zuidas
(>2 miljoen m2 vloeroppervlak, ondergrondse infrastructuur, meervoudig ruimtegebruik).

jan 2001 - jul 2003, Gemeente Amsterdam
Marco de Boer heeft voor het stadsdeel Centrum het projectmanagement verzorgd van het project "Negen Straatjes". Onder zijn leiding is het ontwerp tot stand gekomen voor de herprofilering van 9 winkelstraten en 12 aansluitende bruggen. Naast het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor het project, is vooral de uitvoeringsfasering, met ruime aandacht voor BLVC aspecten, cruciaal geweest voor het succes van het project.

mei 2014 - dec 2015, Gemeente Amsterdam, Projectbureau Houthaven
Eric Sluimer verzorgde het projectmanagement en technische Management van diverse deelprojecten van gebiedsontwikkelingsproject Houthaven te Amsterdam. Kernactiviteit was het vervolmaken van het Definitief Ontwerp van het weginfrastructuurproject Spaarndammertunnel, i.e. het aansluiten van de nieuwe wegtunnel op de S102 en het herinrichten van de openbare ruimte rondom de wegen. Tevens het voorbereiden van de besluitvorming, waaronder de participatie en consultatie van stakeholders.